Semalt: OutWit Hub ýa-da maglumatlary nädip mugt döwmeli

Web gözlemek, Bütindünýä Kerebinden maglumat ýygnamak we talaplaryňyza görä magdan maglumatlary. Emeli intellektde, teksti gaýtadan işlemekde we şekil çykarmakda üstünlikleri talap edýän giň meýdan. Häzirki web döwmek programma üpjünçiligi we gurallary bölekleýin ýa-da tutuş web sahypalaryny gurluşly maglumatlara öwürmäge ukyply. “OutWit Hub”, bir wagtyň özünde birnäçe maglumatlary çykarmak meselelerini ýerine ýetirýän öňdebaryjy web skraperi .

Localerli we onlaýn çeşmelerden maglumat çykarmak we çig maglumatlary okalýan we ulaldylan görnüşe öwürmek üçin döredildi. “OutWit Hub” Google baglanyşyklaryny, suratlaryny, aragatnaşyklaryny, HTML resminamalaryny, PDF faýllaryny, RSS ýazgylaryny we ATOM ýazgylaryny aňsatlyk bilen tanap we ele alyp biler. Gurulmadyk maglumatlary formatlanan diagrammalara, tablisalara we sanawlara öwürýär we faýllaryňyzy Google Drive, JSON we CSV-e eksport edip biler.

Maglumatlary mugt gyryň:

“OutWit Hub” -da hiç hili programmirleme başarnyksyz maglumatlary mugt gyryp bilersiňiz. Dürli maglumatlary döwmek opsiýalaryna doly gözegçilik edýär we işiňizi belli bir derejede ýeňilleşdirýär. OutWit Hub ilki bilen web sahypalaryňyzy we tekst resminamalaryňyzy dürli böleklere bölýär. Soňra bu gural maglumatlary gyrýar we jemleýji netijeleri tablisalar we sanawlar görnüşinde hödürleýär. Maglumatlaryň gyrylýarka aňsatlyk bilen gözegçilik edip bilersiňiz. Bu programma peýdaly maglumatlary çykarmak üçin dürli web sahypalarynda gezýär, ulaldylan formatlarda tertipleýär we dürli kesgitlenen görnüşlere eksport edýär.

Dürli wersiýalarda bar:

“OutWit Hub” iki esasy wersiýada bar: özbaşdak wersiýa we “Firefox” goşmaçasy. Paketiňizi saýlap, OutWit Hub-yň adatdan daşary aýratynlyklaryna mugt girip bilersiňiz. Mugt wersiýasy 14 günlük synag bilen üpjün edilýär we 1000-e çenli web sahypasyny amatly edip bilýär. Tölegli wersiýa kärhanalar we markalar üçin amatly. OutWit Hub bilen, hiline zyýan bermezden 24 sagadyň dowamynda üç müňden gowrak web sahypasyndan maglumat alyp bilersiňiz.

“OutWit Hub” -yň dürli görnüşleri:

“OutWit Hub” öňünden kesgitlenen ekstraktor opsiýasy gurulmadyk maglumatlary ýygnamaga mümkinçilik berýär. “Custom Scraping” opsiýasy, bir wagtyň özünde birnäçe gyrmak işini ýerine ýetirmegi aňsatlaşdyrýar. Maglumatlaryň nagyşlaryny kesgitlemek üçin yzygiderli aňlatmalar hem bar. “OutWit Hub” kodlaşdyrmaýanlar we programmist däller üçin amatly. Aslynda, bu programma DOM derňewçisini ulanmaýar we web ussatlary we erkin işleýänler tarapyndan hem ulanylyp bilner. Geň ýeri, DOM agaçlaryny gazyp almak wagtynda görkezmek zerurlygy ýok.

Kärhananyň neşiri:

“OutWit Hub” kärhana neşiri iň soňky gazyp almak we awtomatlaşdyryş aýratynlyklary bilen gelýär we orta we iri kärhanalar üçin amatly. Bir wagtyň özünde birnäçe maglumatlary ýygnamak meselelerini ýerine ýetirýär we awtomatiki usulda HTTP ýa-da POST talaplaryny döredýär. Çykarylan maglumatlary FTP serwerine hem ýükläp bilersiňiz.

OutWit suratlary:

Bu ýönekeý we göni nokada onlaýn surat brauzeri. Dürli suratlary öwrenip we internetden maglumatlary aňsatlyk bilen döwüp bilersiňiz. Täze suratlary paýlaşyp, ýatda saklap, ýygnap bilersiňiz, şeýle hem slaýdşow kitaphanalaryny döredip ýa-da bu hyzmat bilen wideo klipleri döwüp bilersiňiz.

mass gmail